본문 바로가기 주메뉴 바로가기

Phòng quan hệ quốc tế luôn nỗ lực hết mình để tạo ra các chương trình chất lượng
và tốt hơn nữa giúp cho sinh viên có thể phát triển năng lực quốc tế của mình.

Đại học SungWoon
khóa giao lưu quốc tế